Tarte.com no longer ships to the following countries: